Menu
Menu

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Atvise: Atvise B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder het nummer: 84937920

Opdrachtbrief: een document (offerte) van Atvise waarin de Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin de Werkzaamheden worden omschreven.

Opdrachtgever: de partij die aan Atvise een opdracht geeft.

Opdracht team: de natuurlijke personen binnen Atvise, zowel individueel als gezamenlijk, die betrokken zijn bij het verrichten van de Werkzaamheden, alsmede derden (zijnde natuurlijke personen buiten Atvise) die door Atvise zijn ingeschakeld bij het verrichten van de Werkzaamheden.

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbrief tezamen met eventueel andere documenten en voorwaarden die in de verhouding Atvise – Opdrachtgever op de Werkzaamheden van toepassing zijn (‘Aanvullende Voorwaarden’) en waarnaar uitdrukkelijk in de Opdrachtbrief wordt verwezen.

Werkzaamheden: de door Atvise ingevolge de Opdrachtbrief voor een Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, waaronder leveringen van onder meer zaken en/of diensten.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard door Atvise.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Werkzaamheden van Atvise voor een Opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop– of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Opdrachtbrief (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch dan wel stilzwijgend) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de door de Opdrachtgever verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4. Inhoud van de overeenkomst / rangorde bij strijdigheid

 1. De Overeenkomst is de basis van alle afspraken tussen Atvise en Opdrachtgever ter zake van de Werkzaamheden.
 2. Wijzigingen of aanpassingen van de Overeenkomst dienen op schrift te worden gesteld en door een bevoegde vertegenwoordiger van Atvise en een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever te worden ondertekend.
 3. In geval van strijdigheid tussen de Opdrachtbrief en de andere delen van de Overeenkomst, prevaleert de Opdrachtbrief. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden.

5. Uitvoering van de werkzaamheden

 1. In de Opdrachtbrief is een omschrijving opgenomen van de door Atvise te verrichten Werkzaamheden.
 2. Atvise zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 3. Atvise bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien volgens de Opdrachtbrief bepaalde personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren, zal Atvise zich in redelijkheid inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren. Atvise is gerechtigd om de in de Opdrachtbrief genoemde personen te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid.
 4. Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is Atvise gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 5. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Voorts is Atvise in geen geval schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 6. Indien Atvise op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Atvise worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Atvise.
 7. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5 lid 6 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Atvise kunnen worden beïnvloed.
 8. Atvise kan in het belang van de uitvoering van de Werkzaamheden, waaronder ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrekken. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Atvise overeenstemming te hebben bereikt.
 9. Bij afronding van de Werkzaamheden kan Atvise een schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, een schriftelijk (eind)rapport uitbrengen of een mondelinge presentatie geven. Vóór afronding van de Werkzaamheden kan Atvise mondelinge, concept- of tussentijdse adviezen, rapporten en presentaties leveren. Hierbij geldt dat het schriftelijk advies of schriftelijk (eind)rapport van Atvise prevaleert. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op een concept of tussentijds advies, rapport of presentatie. Indien Opdrachtgever zich wenst te baseren op een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de Werkzaamheden geleverde mondelinge presentatie, dient Opdrachtgever Atvise daarvan in kennis te stellen, waarna Atvise het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen.
 10. Atvise is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten van de Werkzaamheden te actualiseren, naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan. 11. De door Atvise als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

6. Verplichtingen van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van Atvise, alle medewerking verlenen en alle relevante bescheiden, die Atvise redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking stellen. Ingeval Atvise bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel van de computersystemen en telefoonnetwerken van Opdrachtgever gebruik maakt, dient Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang, beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen. Voor zover de Werkzaamheden niet in de eigen gebouwen van Atvise worden uitgevoerd, dient Opdrachtgever er tevens voor te zorgen dat de medewerkers van Atvise worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die nodig zijn om de Werkzaamheden uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
 2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Atvise onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan Atvise ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Werkzaamheden anders voortvloeit.
 4. Atvise is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 6 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7. Eigen verantwoordelijkheid opdrachtgever

Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Atvise bij de uitvoering van de Werkzaamheden, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:

 • Het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf, de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten en zijn eigen zakelijke aangelegenheden;
 • De door Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Atvise geleverde adviezen, aanbevelingen of overige uitkomsten van de Werkzaamheden wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
 • De door Opdrachtgever genomen beslissingen die van invloed zijn op de Werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.

8. Geheimhouding

 1. Atvise is verplicht tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verschafte vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever tegenover derden, anders dan diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet voor zover Atvise is verplicht tot openbaarmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan Atvise is onderworpen, een op Atvise of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Atvise rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan.
 2. De in lid 1 van dit artikel opgenomen verplichting is niet van toepassing ingeval de in dat lid genoemde informatie reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een onrechtmatige bekendmaking. De desbetreffende verplichting laat voorts onverlet het recht van Atvise om de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie aan haar verzekeraars en/of adviseurs over te leggen in verband met de beroepsaansprakelijkheid van Atvise of aan een derde indien zulks nodig is voor de uitvoering van de Werkzaamheden, waaronder ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening.
 3. Atvise is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen, tenzij Atvise voor zichzelf optreedt of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Atvise voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Tenzij daartoe door Atvise voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van de Opdrachtbrief, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Atvise, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 5. Tenzij daartoe door Atvise voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever geen mededelingen doen over de aanpak en werkwijze van Atvise.
 6. Opdrachtgever zal de door Atvise uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van Atvise uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.
 7. Atvise en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van artikel 8 opleggen aan door hen ingeschakelde derden.
 8. Atvise behoudt zich het recht voor – in het kader van reclame- en referentiedoeleinden – de naam van Opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de media algemeen bekend zijn gemaakt.
 9. Atvise heeft het recht om – vertrouwelijk – informatie omtrent de Opdrachtgever, Atvise relatie met de Opdrachtgever en de Werkzaamheden, waaronder vertrouwelijke informatie, te delen met andere Atvise partners (ook in andere jurisdicties), om zo een gezamenlijke database van best practices en kennis samen te stellen en aan te houden, waarbij zij in elk geval verplicht zijn maatregelen te implementeren om de geheimhouding te beschermen.

9. Intellectuele eigendom

 1. Atvise behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 9 lid 1 genoemde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Atvise, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of voor cliënten van Atvise is Atvise gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden die Atvise als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken, verder te ontwikkelen en uit te wisselen met (een) andere Atvise partners.

10. Kennis en conflicten

 1. Van het Opdracht team mag niet worden verlangd, verwacht of aangenomen dat het kennis heeft van feiten en omstandigheden die aan andere personen binnen Atvise bekend zijn. Atvise kan bijgevolg niet worden aangesproken door Opdrachtgever ter zake van dergelijke feiten en omstandigheden.
 2. Het staat Atvise te allen tijde vrij om diensten te verlenen aan een andere partij die een belang heeft dat concurrerend of conflicterend is met de belangen van Opdrachtgever (hierna: een ‘Conflicterende Partij’), behoudens in het geval de belangen van de Conflicterende Partij specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurreren of conflicteren met betrekking tot het onderliggende belang. In het geval de belangen van de Conflicterende Partij specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurreren of conflicteren met betrekking tot het onderliggende belang, zal het Opdracht team geen werkzaamheden verrichten voor de Conflicterende Partij. Het is in dat geval andere personen binnen Atvise dan het Opdracht team wel toegestaan werkzaamheden te verrichten voor de Conflicterende Partij onder de voorwaarde dat passende beveiligingsmaatregelen in werking zijn gesteld.
 3. Indien Opdrachtgever bekend is (geworden) met het feit en/of de omstandigheid dat Atvise een Conflicterende Partij adviseert of voornemens is om dit te doen ter zake van een specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurrerend of conflicterend belang, informeert Opdrachtgever Atvise daar terstond over.

11. Honorarium / betaling

 1. Atvise factureert de Werkzaamheden op basis van haar honorarium, kosten (waaronder kosten van ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Atvise en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen.
 2. Het honorarium van Atvise is niet afhankelijk van de uitkomst van de Werkzaamheden; het honorarium van Atvise is gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid van de personen in het Opdracht team, op hun anciënniteit, op hun deskundigheid, op de tijd die zij aan de Werkzaamheden hebben besteed en op de aard en complexiteit van de Werkzaamheden.
 3. Onder de kosten zoals genoemd in artikel 11 lid 1 wordt verstaan de directe kosten alsmede een bedrag ter dekking van onkosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden toegerekend.
 4. Het door Atvise gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of offertes.
 5. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is Atvise gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Atvise, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Atvise maakt als gevolg van de niet- nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Atvise daartoe aanleiding geeft, is Atvise gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Atvise te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Atvise gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Atvise uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

12. Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig (60) dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Atvise kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames als bedoeld in artikel 12 lid 1, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Atvise de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

13. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. De Overeenkomst kan door zowel Atvise als Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van 1 kalendermaand. In het geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van Atvise te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door Atvise in verband met de Overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen en bezettingsverlies.
 2. Atvise is voorts gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 3. Aan zowel Atvise als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW).
 4. Atvise behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 13 lid 1, 2 of 3 aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

14. Aansprakelijkheid

 1. Atvise zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Atvise is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Atvise.
 2. De aansprakelijkheid van Atvise is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal het aan Atvise ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Atvise. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt Atvise aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1) maal de aan Atvise ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde honorarium.
 3. Aansprakelijkheid van Atvise voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Atvise.
 4. Buiten de in artikel 14.1 tot en met 14.3 genoemde gevallen rust op Atvise geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 5. Atvise zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Atvise is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van Atvise optreden.
 6. De in artikel 14 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel Atvise (zelve) als de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdracht team.

15. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Atvise ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Atvise. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Atvise in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. De vrijwaring in lid 1 van dit artikel wordt mede bedongen ten behoeve van de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdracht team alsook de door Atvise voor de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde andere partners.

16. Bescherming van persoonsgegevens

 1. In het kader van de Werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Atvise kan Atvise persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Opdrachtgever verwerken.
 2. In verband met de ondersteuning van de dienstverlening door Atvise aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Atvise en derden waaronder andere Atvise partners, kan Atvise persoonsgegevens verwerken.
 3. Verwerking van persoonsgegevens door Atvise in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 4. Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet– en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Atvise tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving van deze wet– en regelgeving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Atvise in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

17. E-mail en internetgebruik

Opdrachtgever en Atvise kunnen door middel van elektronische post (e- mail) met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Atvise is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Atvise bepalend.

18. Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom van het dossier

Atvise houdt ter zake van de opdracht van Opdrachtgever een dossier aan. Atvise neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van Atvise.

19. Vervaltermijn

Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vordering rechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Atvise, uit welke hoofde ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

20. Onafhankelijkheid

Atvise is verplicht zich te houden aan onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Atvise in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever desgevraagd verplicht Atvise tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede omtrent alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden zijn onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woord.

21. Non-sollicitatie

Partijen zullen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden en binnen één (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen bij de Werkzaamheden betrokken personen van de wederpartij in dienst nemen of anderszins werkzaamheden laten verrichten dan wel daarover met deze personen onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij, welke toestemming niet op onredelijke grond zal worden onthouden.

22. WWFT

Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is Atvise verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze reguliere werkzaamheden, te melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties. Daarnaast is Atvise ingevolge de WWFT verplicht cliëntenonderzoek te verrichten ten aanzien van een potentiële opdrachtgever. Dit houdt onder meer in identificatie van de potentiële opdrachtgever en verificatie van zijn identiteit voorafgaand aan de Werkzaamheden. Atvise kan de medewerking van Opdrachtgever vragen ten aanzien van het cliëntenonderzoek.

23. Nawerking

Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht tussen Atvise en Opdrachtgever.

24. Overdracht

Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde.

25. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Atvise is gevestigd. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weense Koopverdrag’) is niet van toepassing.

Scroll naar boven